הינך נמצא כאן

שומרים על היותינו א-פוליטיים

  10.10.2018

ערב טוב לכולם,

לאור הבחירות המוניציפליות הקרבות, להלן הנחיות מטעם פורום ההורים הארצי, עליהם אבקש לשמור ולכבד כפועל יוצא מחברותנו ב"פורום ועדי ההורים היישוביים", מתפקידנו הרישמי בעיר, ועל מנת לכבד את ההורים אותם אנו מייצגים.

אלי פדלון, יו"ר ועד ההורים העירוני רמת גן

 

קווים מנחים ודגשים, במהלך המרוץ לבחירות לראשויות המקומיות.

אנו קרבים והולכים למועד קיום הבחירות המוניציפליות, ולכן צפות ועולות סוגיות, באשר להתנהלות וועדי ההורים במוסדות החינוך וברמה היישובית והארצית.

וועדת האתיקה שלנו נדרשה לנושא, ואני מביא את הנחיותיה ואמירותיה, שאני תקווה שיהיו נר לרגלינו.

סעיף 2 לתקנון הפורום קובע:

"העמותה הינה ארגון א-פוליטי. העמותה ומוסדותיה יקפידו להימנע מלהזדהות ומלקחת חלק בפעילות פוליטית או מפלגתית, הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית."

לשון האיסור גורפת והסעיף, לתפיסתנו, משקף את התפיסה לפיה פעילות פוליטית אקטיבית,ברמה המקומית כמו גם בזו הארצית, אסורה הינה. הטעמים לכך ברורים ושומא עלינו להקפיד על  כך ובאופן גורף, כלפי חברי העמותה באשר הם, מהם מצופה להקפיד, קלה כבחמורה, על תקנון הפורום וכלליו וליתן דוגמא אישית בהתנהלותם.

בהלימה לרוח התקנון וללשון הסעיף האמור נוסח כלל מספר  12 הקובע, בהתייחסו לחבר העמותה:

"חבר העמותה ימנע מזיהוי פוליטי ומפעילות פוליטית ו/או מפלגתית הן ברמה היישובית והן ברמה הארצית".

כזכור, התבקשה וועדת האתיקה  לצקת תוכן לאיסור הגורף על זיהוי ו/או פעילות פוליטית. מצאתי לנכון להביא בפניכם, שוב, את הדברים שקבעה הוועדה בתחום זה של מעורבות פוליטית:

"לאור החלטת ההנהלה תדגיש הוועדה כי הינה מודעת לכך שמחד גיסא, העיסוק בכל נושא הינו בעל גוון, משמעויות והשלכות פוליטיות ומאידךגיסא, חברי הנהגות ההורים בכלל והיו"רים בפרט הינם נציגי ציבור נבחרים, מתנדבים, פעילים אכפתיים ובעלי מודעות פוליטית מפותחת. אין בכוונת הוועדה לחבל בכך.

יחד עם זאת, אנו נדרשים למשנה זהירות בהיבט זה נוכח הצהרת הפורום  לתקנונו. משכך, החלטות הוועדה, בעניינים שיעסקו בהיבט זה, בסעיף  2 יתחשבו בכך.

הבעת דעה, לשם הדוגמא, אינה מעשה פסול וכך גם התפקדות למפלגה ארצית אולם, התמודדות ברשימה לרשות המקומית או תמיכה אקטיביתמשמעותית במועמד לרשות המקומית או למפלגה ארצית חוסות בגדר האיסור על זיהוי ופעילות פוליטית.

אנו סמוכים ובטוחים כי חברי הפורום ישכילו לעמוד על הגבול הדק שבין להיות אזרח מעורב, אכפתי ופעיל פוליטית לבין "זיהום" פעילותו ההתנדבותית ציבורית כנציג הורים, בעל השפעה קהילתית רחבה, על ידי פעילות פוליטית מובהקת.

באשר לסוגיות שהובאו בפני הוועדה בעת הזו נאמר - ככלל, אין אנו רואים כל מניעה מפרסום ניירות עמדה, פוסטים וכדומה שעוסקים בתחום החינוך , גם אם ביקורתיים הם. חזקה על יו"ר הנהגת הורים יישובית שיהא בקיא ומצוי בתחום ולעיתים, בפרט במצבים משבריים, חובתו להביע עמדה, גם אם מנוגדת היא לעמדת העומד בראש הרשות. מטיבה של עמדה שכזו שתהיה מתריסה וביקורתית.  יחד עם זה, גבול דק עובר בין ביקורת עניינית ולגיטימית, או לחילופין תמיכה במהלך זה או אחר בתחום החינוך, לבין אמירה פוליטית מובהקת, ממנה חובה על חברי הפורום להימנע , בפרט בימים אלו של טרום בחירות.

מאבק ענייני לקידום החינוך ברשות לא רק שהינו מותר אלא שלטעמנו, חובה הוא ..ראוי שיו"ר הנהגת הורים יתריע מפני מחדלים, יפעל אקטיבית לשיפור תנאי  הלומדים והישגיהם ולא ירכין ראש אל מול אוזלת יד הרשות או אף מחדליה בכל הנוגע לתחום עליו אנו מופקדים, חינוך ילדינו.

 ואולם, בין זה לבין קריאה אקטיבית וברורה, בקול צלול וחד, להחלפת ראש הרשות המכהן הדרך ארוכה.

לא נאסור השתתפות בחוגי בית, שכן ראוי לשמוע את המתמודדים ולתהות על קנקנם. אולם, התלוות למועמד לחוגי בית, עריכת חוג בית ו/או תליית שלטי תמיכה במועמד זה או אחר, משמעה תמיכה פוליטית ומכך יש להימנע לטעמנו.

 לתחום של פעילות פוליטית האסורה על חברי הפורום נכנסת תמיכה אקטיבית בראש רשות, כמו גם התנגדות אקטיבית. בעוד שהצגת עובדות כהווייתן וחשיפת מחדלים בתחום העשייה החינוכית לגיטימיים המא,  ואף מצויים להבנתנו בגדר חובת יו"ר הנהגת ההורים, אזי הקריאה להחלפת הראש פסולה הינה ואנו ממליצים בחום להימנע מכך.

אנו תיקווה שעלה בידינו להאיר, ולו במעט, את הסוגיה העדינה שהועלתה בפנינו ולסייע לכם, ככלשתבחרו בכך, לנקוט בדרך שתאפשר לכם מחד גיסא, להמשיך ולהוביל את הדרישה הבלתי מתפשרת לחינוך איכותי לילדי הרשות בה אתם מנהיגים את ההורים, ומאידך גיסא להימנע ממעורבות פוליטית אסורה, שיש בה כדי לפסול אתכם מלהמשיך ולכהן בתפקידכם.

עד כאן, ציטוט מהנחיות וועדת האתיקה.

שלכם,

אלי פדלון